Com ens organitzem?

Federació

Les entitats sòcies poden ser de ple dret o col·laboradores.

Poden esdevenir sòcies de ple dret totes les entitats de persones amb experiència pròpia en salut mental, totes les entitats de familiars de persones amb problemes de salut mental, o totes entitats que agrupin els dos col·lectius, sempre en defensa dels seus drets i la lluita per la millora de la salut mental.

Les entitats col·laboradores són entitats que no tenen aquest origen i/o que no es dediquen íntegrament a la salut mental, però que és una de les seves branques d’actuació. 

La diferència entre ambdues tipologies d’entitats rau en el fet que les primeres tenen més pes en les votacions a les assemblees. 

L’admissió de noves entitats sòcies correspon a la Junta Directiva de la Federació SMC, amb la ratificació de l’Assemblea. I, l’expulsió correspon a l’Assemblea.

Les entitats interessades a formar part de la Federació SMC, podeu trobar més informació aquí.

Assemblea general

És l’òrgan sobirà de la Federació SMC, està constituïda per tots els socis de l’entitat. L’assemblea s’acostuma a reunir en sessió ordinària al llarg de la segona quinzena de juny, i tres sessions extraordinàries al llarg de l’any quan així es considera necessari. Habitualment, els dimarts a la tarda.

Junta directiva

És l’òrgan col·legiat de govern de la Federació SMC que té per funció la gestió ordinària, la representació i l’administració de la Federació. La junta directiva es reuneix un cop al mes. Habitualment un dimarts a la tarda al mes.

Consulta les persones que la integren aquí. La durada dels càrrecs és de 4 anys i cada 2 anys es renova la meitat dels membres de la junta. 

La Federació SMC no disposa actualment de cap òrgan assessor.

Presidència

És la persona física que representa l’entitat i ha estat escollida per l’Assemblea General.

Presidència

Representa la Federació i representa i convoca els òrgans de govern. És escollida directament per l’assemblea.

Vicepresidència

Substitueix la presidència en cas de necessitat.

Secretaria

Redacta les actes dels òrgans socials. En cas de necessitat, el substitueix la vicesecretaria.

Direcció

És escollida per la Junta Directiva i s’encarrega de la gestió tècnica i administrativa. Té veu però no vot als òrgans socials.
La Federació no té cap document intern que reguli el funcionament de l’entitat i es regula exclusivament pels seus estatuts.

Fundació

Patronat

És l’òrgan de representació, govern i administració de la Fundació. Aprova els comptes anuals, pressupostos i memòria, alhora que ha de vetllar pel compliment de la finalitat fundacional. Cap membre del patronat rep cap tipus de retribució per esdevenir-ne membre ni per qualsevol altre treball prestat a l’entitat.

Ha de tenir un mínim de 3 membres i un màxim de 21, i són imprescindibles la figura de la presidència i de la secretaria; els càrrecs de la vicepresidència i de la vicesecretaria són opcionals. La resta del patronat té el càrrec de vocal.

La durada dels càrrecs és de 6 anys i es renoven cada 3 anys per meitats dels membres de Patronat.

La presidència sempre és designada a proposta de la Federació SMC, i la resta de membres són proposats pel propi Patronat. El patronat s’acostuma a reunir de forma trimestral i habitualment els dimecres a la tarda.

Presidència

La presidència representa la Fundació i representa i convoca els òrgans de govern.

Secretaria

La secretaria redacta les actes dels òrgans socials.

Voluntariat

Salut Mental Catalunya no podria existir sense el voluntariat. Comptem amb persones que ajuden a la missió de l’entitat, segons la seva formació. A totes elles, moltes gràcies!

Si hi tens interès, pots contactar-nos aquí.

1.400
Persones voluntàries
2
Programes de voluntariat:
Prospect, Fent Costat Entre Famílies, Espai Àncora...
Infinites
Maneres de col·laborar: aportant experiència pròpia en els nostres serveis com a persona amb problemàtica de salut mental o familiar, realitzant fotografies i vídeos dels nostres actes, oferint-nos assessorament per millorar la nostra comunicació, col·laborant en tasques de gestió i del dia a dia...

Valoracions dels i les voluntàries