Atenció específica a persones amb trastorns psicòtics incipients a les Corts i Sarrià-Sant Gervasi (Barcelona)

Als districtes de les Corts i Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, el Programa d’atenció específica a les persones amb trastorns psicòtics incipients (PAE-TPI) ha permès millorar la detecció precoç de pacients amb primers episodis psicòtics i pacients d’alt risc, a través d’una estreta col·laboració i coordinació entre els centres de salut mental i l’atenció primària de salut

Els resultats de la implementació del Programa mostren que el 80% de les persones ateses continua en el Programa a cap d’un any d’haver iniciat el contacte, fet que indica una bon seguiment del tractament, i també que el 82% de d’aquestes presenta al cap d’un any una millora clínica i del seu benestar general.

El Programa, que té com a objectiu fer la detecció primerenca i la intervenció precoç dels trastorns psicòtics incipients per tal de disminuir-ne la presència, reduir-ne el dany i millorar-ne el pronòstic, s’adreça a persones d’entre 14 i 35 anys que presenten estats mentals amb risc de desenvolupar un trastorn psicòtic, que estan en el període de recuperació o que es troben en el període crític posterior a un primer episodi psicòtic.

L’any 2007 es va iniciar aquest Programa que desplega un model de treball territorial, transversal i comunitari, i que implica la cooperació dels diferents dispositius assistencials: la xarxa de salut mental infantojuvenil i la d’adults, l’atenció primària de salut i l’hospitalització. Es desenvolupa amb dos equips multidisciplinaris vinculats al centre de salut mental d’adults (CSMA) i al centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ).

El PAE-TPI ha desenvolupat estratègies per millorar la detecció i l’accés pel que fa a aquest grup de població en què han estat fonamentals la difusió del Programa i la formació i sensibilització de la població jove, les seves famílies i els professionals de salut, educació i serveis socials. En aquest sentit, s’han posat en marxa dues eines proactives:

  • El canal d’atenció telefònica directa a través del mòbil del Programa per a pacients, famílies i professionals per sol·licitar atenció.
  • La pàgina web www.espaijove.net del projecte Espai Jove dirigit a la promoció de la salut mental, la prevenció dels trastorns mentals i la disminució de l’estigma en els joves.

Una altra estratègia clau ha estat el disseny d’intervencions àgils i flexibles articulades a través d’un pla terapèutic individualitzat que integra intervencions mèdiques, psicològiques, familiars, socials, tractament de l’abús de substàncies, d’orientació formativa i laborals.

El PAE-TPI s’emmarca dins d’un projecte més ampli de promoció i prevenció de la salut mental de la població juvenil i d’atenció primerenca a les persones amb trastorns mentals més greus.

Els trastorns psicòtics constitueixen un dels principals problemes de salut mental en l’adolescència o primers anys de la vida adulta a causa de la gravetat, alta incidència i època d’inici. Però també per la manera com poden afectar el desenvolupament de les persones que els pateixen i el seu conseqüent impacte sobre la família i la societat. La recerca i les noves experiències assistencials sobre aquests trastorns mostren la possibilitat d’una intervenció en aquestes fases inicials per modificar-ne i millorar-ne el pronòstic.

Pla de salut 2011-2015

El PAE-TPI s’emmarca en el Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Salut, que formula entre les seves prioritats l’atenció a les persones que pateixen trastorns psicòtics incipients amb la finalitat d’oferir-los la millor atenció possible, segons les evidències disponibles, i de garantir la cooperació entre dispositius implicats en la seva atenció.

En aquesta línia, el Pla de salut de Catalunya 2011-2015, instrument estratègic del Departament de Salut, fa una aposta per la transformació del model d’atenció, i potencia, entre d’altres, les intervencions preventives, un enfocament proactiu de l’assistència i la prevenció de riscos, oferint una atenció integral.

Enllaços relacionats:

Llegeix la notícia al web de la Generalitat

Pàgina web del projecte Espai Jove

 

Notícies recents