Mesures en el cas d'haver de sortir de casa durant el confinament pel coronavirus

Donada la situació actual de confinament pel COVID-19 i els problemes afegits que això pot suposar a la salut mental d’algunes persones, oferim aquí un seguit de mesures a tenir en compte per, en el cas de necessitat de salut per sortir al carrer, es pugui fer amb les màximes garanties possibles.

El Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es decreta l’estat d’alarma limita la lliure circulació de persones i només permet circular per les vies d’ús públic, seguint sempre les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries, per a realitzar les següents activitats:

 • Adquirir aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat
 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris
 • Desplaçament al lloc de feina i efectuar la prestació laboral, professional o empresarial
 • Tornar al lloc de residència habitual
 • Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables
 • Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances
 • Per causa de força major o situació de necessitat
 • Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que haurà de fer-se de manera individual, excepte que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per altra causa justificada.

A més, es permetrà la circulació de vehicles particulars per vies d’ús públic per la realització de les activitats referides o per al abastiment en benzineres o estacions de servei.

Enllaç del document: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692

A més, la instrucció del 19 de març, publicada en BOE el dia 20 (BOE- A- 2020-3898), aclareix els supòsits inclosos en l’apartat g) i afirma que aquest apartat “habilita a les persones amb discapacitat que tinguin alteracions conductuals, com per exemple persones amb diagnòstic de l’espectre autista o conductes disruptives, que es vegin agreujades pel confinament, i a un acompanyant, a circular per les vies públiques sempre i quan es respectin les mesures necessàries per evitar el contagi”. Enllaç del document: https://www.boe.es/eli/es/ins/2020/03/19/(1)

Aquest article contempla com excepcions per sortir al carrer a les persones amb discapacitat, però no entra en gaire detalls. Per això, des de moltes entitats com Confederación Salud Mental España, CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), Federació Salut Mental Catalunya y COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat), estem plantejant les necessitats específiques que poden tenir moltes persones amb problemes de salut mentals per tal que es puguin aconseguir certes garanties per a que es pugui sortir en aquestes circumstàncies excepcionals, evitant situacions de conflicte amb les autoritats que ningú desitja.

D’altra banda, el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i Protecció Civil han elaborat un document de “Preguntes sobre les restriccions d’activitats pel COVID-19 a Catalunya“. Aquí especifiquen que:

 • Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat / TEA que requereix sortir al carrer. Puc? Si és imprescindible fer-ho per prescripció de professional sanitari o social, porteu a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional.
 • Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva? Només en els casos de persones vulnerables o dependents i sense que hagi contacte i mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres.
 • Puc visitar els meus familiars dependents? Sí, per garantir l’atenció que necessitin. Mantingueu la distància d’1 a 2 metres i eviteu el contacte físic
 • Sóc persona depenent. La persona que m’assisteix podrà venir? Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.
 • Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior? Porteu els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només per a situacions de molta alta excepcionalitat

En aquesta web trobareu les últimes actualitzacions d’aquest document: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/

Amb això, les persones amb problemes de salut mental podran sortir al carrer portant sempre el certificat oficial que acredita el grau de discapacitat, o un document facultatiu sanitari o social (informe) que declari la seva situació de salut i la prescripció de sortir de casa, i l’haurà de presentar als agents dels cossos i forces de seguretat i altres agents públics si li requereixen. Aquestes acreditacions les pot gestionar el CSMA, CSMIJ o en cas de no poder, el propi ABS. Aquests dispositius estan fent atenció telefònica donada la situació de confinament actual.

Tot i així, el mandat general, de moment, és no sortir de casa per evitar la propagació del contagi, protegir la vida pròpia i la dels altres, i no col·lapsar els serveis de salut.

Recordeu que els serveis d’informació i orientació Espai Situa’t estan a disposició de tota la ciutadania per resoldre qualsevol demanda particular relacionada amb la salut mental, especialment aquests dies. Podeu trobar els seus contactes al web de Salut Mental Catalunya: https://salutmental.org/informacions-sobre-el-coronavirus/la-federacio-fa-teletreball-com-contactar-amb-nosaltres/

En aquest fil de twitter de la confederació Salud Mental España podem trobar un resum de les precaucions que cal prendre en cas que es decideixi sortir de casa per raons de salut mental: https://twitter.com/consaludmental/status/1242379141753843712

Notícies recents