La Federació SMC defensa al Parlament l'accessibilitat en salut mental en el projecte de llei que prepara el Govern

La comissió de Benestar, Família i Immigració del Parlament de Catalunya va celebrar el 23 de juliol  la compareixença de diverses entitats vinculades a l’àmbit de la discapacitat en relació a la tramitació del Projecte de llei d’accessibilitat. Edgar Vinyals va comparèixer en representació de la junta de la Federació Salut Mental Catalunya. En el marc de la compareixença hem pogut posar de manifest alguns aspectes relatius a la llei rellevants des de la perpectiva de l’accessibilitat en matèria de salut mental.

Un dels aspectes centrals és l’avenç de la llei en la pròpia definició d’accessibilitat, no centrada exclusivament en barreres físiques i/o comunicacionals, sinó que incorpora també les barreres socials, culturals , actitudinals i d’accés als serveis, aspectes cabdals quan parlem d’accés en salut mental. En aquest sentit celebrem que s’hagi recollit l’esperit de la convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, que es refereix a l’accessibilitat en aquests termes i com un dels seus principis generals.

La Federació Salut Mental Catalunya ha posat de manifest

  • Que l’accessibilitat ha d’esdevenir un instrument per fer efectiu el principi d’igualtat dels ciutadans i ciutadanes. Es tractaq, doncs, d'un element primordial per tal que les persones amb problemes de salut mental puguin viure de forma independent i participar en tots els aspectes de la seva vida.
  • Les barreres actitudinals i culturals generen sovint situacions discriminatòries, per tant la llei ha de contemplar accions que permetrin combatre-les o reduir-les, accions vinculades a la formació de col.lectius específics, dels diferents operadors i professionals d’atenció així com  campanyes de comunicació i sensibilització.
  • L’accessibilitat als serveis tant pel que fa a la seva utilització com a la informació, en aquest sentit s’ha posat de relleu la importància d’aspectes com la proximitat dels serveis, l’apropament dels serveis a les persones mitjançant programes de suport a la  llar , d’acompanyament, i altres modalitats. Si l’accés als recursos és complexa limitem la seva correcta utilització .
  • La importància de l’accessibilitat a  l’entorn educatiu , mitjançant la formació del col.lectiu de mestres i posant els ajustos adients que permetin preveure i atendre les situacions d’infants amb problemàtiques de salut mental.
  • L’accessibilitat vinculada a l’accés a la informació. La transparència en la informació i l’accés a la mateixa permet a les persones i a les seves famílies fer un millor ús i participar de forma activa en les decisions que tenen a veure amb el seu propi tractament, empoderant—los i per tant generant agents de salut actius. Actualment encara estem lluny de disposar de mecanismes que garanteixin aquest accés a la  informació i a la participació  en els diversos nivells d’atenció a la salut mental.
  • L’accés a tractaments adients segons el model d’atenció bio-psico-social , model de base comunitària que aposta per la recuperació de les persones i per tant per la seva plena participació i inclusió comunitària.


Intervenció d'Edgar Vinyals al Parlament.

Notícies recents