Incidència política

Volem influir en les polítiques públiquesDefensa de drets


Model de salut mental comunitària


Promoció de la recuperació activa


La incidència política és un procés que té per objectiu influir en les polítiques públiques de tots els estaments i des de diferents nivells. Des de SMC treballem per promoure una atenció en salut mental orientada a la recuperació de les persones des d’una vessant comunitària.

Com treballem la Incidència

Recollim inquietuds i necessitats de les associacions, escoltem les demandes i les traslladem a les administracions i altres agents.

La Federació SMC té entre els seus objectius fomentar la participació de les entitats federades per generar debat, posicionament i propostes per fer incidència política i obtenir resultats. Els grups de treball estan impulsats des de la junta per abordar els temes que les entitats demanen que abordem.

  • Grup de Treball de Famílies i Entorn de cura

  • Grup de Treball d'Elevada Complexitat

Consulta tots aquelles espais on participem en l'apartat de relacions institucionals.

  • Fomentar l'activisme, el suport mutu i les xarxes de suport social.

  • Promoure el model de salut mental comunitària en el model d'atenció a tot el territori.

  • Defensar i articular polítiques públiques i socials respectuoses amb els drets humans, tenint present els col·lectius vulnerabilitzats i els diferents eixos d'opressió.

  • Generar coneixement sobre la salut mental en concordància amb el model de recuperació personal en salut mental.

En la nostra biblioteca podràs trobar documents i informes d'interès.

Què hem aconseguit fins ara?

Molts dels reptes són fruit de la feina i la força col·lectiva entre els diferents agents de la salut mental que treballem, sovint conjuntament, per atènyer algun objectiu. En tots ells, Salut Mental Catalunya hi ha estat implicada d’alguna manera.

Creació de la Comissió d’estudi parlamentària sobre salut mental i addiccions

El juliol de 2021 el ple del Parlament de Catalunya va aprovar la creació d’una Comissió d’estudi sobre salut mental i addiccions. Aquesta comissió va néixer fruit de la proposta de tot el sector implicat en el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, del quan forma part la Federació SMC.

La comissió va tenir la seva primera reunió el 20 de gener de 2022 on es va posar de manifest la necessitat d’abordar les polítiques de salut mental des d’una dimensió global.

Portem la veu del col·lectiu al debat de salut mental al Parlament de Catalunya

El 14 de desembre de 2021 Mercè Torrentallé va posar veu al col·lectiu de persones amb problemes de salut mental i les seves famílies davant el ple del Parlament de Catalunya en un debat sobre salut mental.

Mercè Torrentallé és presidenta de l’Associació Salut Mental la Noguera, membre de la Coordinadora d’entitats de salut mental i addiccions de les Terres de Lleida i presidenta de Salut Mental Catalunya, però, sobretot, voluntària i activista per la salut mental. En el seu discurs va posar de relleu les dificultats de les persones amb problemes de salut mental, la vulneració dels seus drets, la violència de gènere que pateixen les dones amb problemes de salut mental, la manca d’oportunitats laborals, la manca de suports comunitaris, l’estigma i l’autoestigma.

Per la qual cosa va demanar que es creïn polítiques interdepartamentals i que es tinguin en compte les potents iniciatives existents en el món associatiu.

Matrimoni de persones amb diversitat

El ple del Congrés de Diputats aprovà una proposició de llei per a la modificació de la “ley de jurisdicción voluntària”, amb l’objectiu que les persones amb diversitat intel·lectual, mental o sensorial puguin contraure matrimoni sense haver de presentar un dictamen mèdic que ho autoritzi.

Ús de les pistoles elèctriques

El butlletí oficial del Parlament de Catalunya va publicar les conclusions del grup de treball sobre la utilització per part de la policia de les pistoles elèctriques. A petició d’un conjunt d’entitats, entre elles la Federació SMC, es va aconseguir que la normativa aprovada eliminés la referència a les persones amb problemes de salut mental com un dels casos de persones alterades o violentes amb les quals està justificat el seu ús. La resolució ja no parla de persones amb problemes de salut mental i fa una al·lusió genèrica a persones en estat d’agitació.

Creació del programa pilot Activa’t per la salut mental

La Federació SMC, la Federació Veus i la Generalitat de Catalunya van crear el projecte Activa’t per la salut mental per aconseguir que persones amb problemes de salut mental i els seus familiars puguin esdevenir agents de salut actius en el seu propi procés de recuperació, i millorar així la seva qualitat de vida.

Es tractava d’un projecte pilot coordinat per la Federació SMC per tal de comprovar l’eficàcia d’aquest programa amb l’objectiu d’incorporar-lo a la xarxa pública d’atenció catalana.

Avui dia, el projecte es troba consolidat i treballem per a la seva incorporació en la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat.

Clubs Socials i Serveis Prelaborals

Després de molts anys de trajectòria i treball des dels Clubs Socials i els Serveis Prelaborals, es va donar un pas endavant en el reconeixement de la tasca i la funció que fan aquests serveis, mitjançant dues ordres publicades al Diari Oficial de la Generalitat. Això va permetre consolidar ambdós recursos dins de la cartera de serveis de la Generalitat, i seguir treballant per avançar en el desplegament del model d’atenció comunitària en salut mental.

Codi Penal, trastorn mental i perillositat

Després de mesos de negociació es van retirar del projecte de llei de modificació del Codi Penal totes les referències a les “mesures de seguretat de caràcter indefinit” que pretenien aplicar a les persones amb trastorn mental atenent a la seva suposada perillositat.

Pla integral de Salut Mental i Addiccions

El 2014 s’aprovà l’inici del Pla integral de Salut Mental i Addiccions amb un compromís de lideratge i coordinació des del Departament de la Presidència i amb la participació de tots els agents i una gran implicació del moviment associatiu. El desplegament del Pla vetllava per millorar la transversalitat en l’atenció a la salut mental, generar noves oportunitats per les persones i treballar de forma més coordinada.

La creació d’Obertament

Cap al 2007 la Federació SMC va arribar a la conclusió que per més bons serveis i atenció que tinguessin les persones amb problemes de salut mental, si se sentien estigmatitzades i discriminades, no podrien avançar en la seva recuperació. Així, doncs, conjuntament amb d’altres agents de la salut mental del país, es va començar a treballar buscant referents internacionals per tal de constituir a Catalunya un ens que pogués treballar en aquest sentit.

Així va néixer al 2010 Obertament, l’associació catalana per a la lluita contra l’estigma en salut mental, amb l’objectiu de combatre la discriminació que pateixen les persones a causa d’algun problema de salut mental i per fer que esdevinguin protagonistes del canvi. L’entitat està composada pels principals agents socials de la salut mental a Catalunya. Obertament forma part de la Global Alliance Against Stigma, un moviment mundial contra l’estigma i la discriminació en salut mental.

Actualment, la Federació SMC continua formant part de la junta de l’entitat i n’ostenta la presidència cada dos anys.