Ammfeina, Dincat i grups parlamentaris catalans estudien la forma legal d'incidir en la nova llei de persones amb discapacitat tot i la seva publicació

El BOE va publicar el 3 de desembre el “Real Decreto Legislativo 1/2013 de Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social” que va ser aprovat pel Consell de Ministres el passat 29 de novembre. Es tracta d’una nova normativa que uneix tres lleis anteriors en base a un text únic que contemplava la disposició final segona de la “Ley 26/2011 de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”:

• llei 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los minusválidos. (LISMI)
• llei 51/2003, de 2 de desembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU)
• llei 49/2007, de 26 de diciembre, de régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Des d’AMMFEINA Salut Mental Catalunya, juntament amb el DINCAT, s’ha portat a terme durant el 2013 una intensa estratègia d’incidència tant a nivell sectorial, català i estatal, com a nivell dels grups parlamentaris catalans amb representació al Congrès dels Diputats per tal d’introduir esmenes i modificacions al text que en el seu dia es va proposar.

Notícies recents